Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đề: Phân tích 3$x^2 – 5y – 3xy + 5x$ thành nhân tử ta được?

Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đề: Phân tích 3$x^2 – 5y – 3xy + 5x$ thành nhân tử ta được?

2 bình luận về “Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đề: Phân tích 3$x^2 – 5y – 3xy + 5x$ thành nhân tử ta được?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới