giá trị của x để phân thức x^2-10x+25/x^2+4 bằng 0 là?

giá trị của x để phân thức x^2-10x+25/x^2+4 bằng 0 là?Viết một bình luận