giá trị của phân thức x-5/x-2 xác định khi: A x khác -2 B x khác cộng trừ 2 C x=2 D x khác 2

giá trị của phân thức x-5/x-2 xác định khi:
A x khác -2
B x khác cộng trừ 2
C x=2
D x khác 2

2 bình luận về “giá trị của phân thức x-5/x-2 xác định khi: A x khác -2 B x khác cộng trừ 2 C x=2 D x khác 2”

Viết một bình luận