Giải bất phương trình: `(x + 2)(x^{2} – 2x + 4) < 5 + (x^{3} + 2x^{2}) – 2x^{2} + x`

Giải bất phương trình:
`(x + 2)(x^{2} – 2x + 4) < 5 + (x^{3} + 2x^{2}) – 2x^{2} + x`Viết một bình luận

Câu hỏi mới