giải bất pt: `1) x^2-4x+3\geq 0` `2) x^3 – 2x^2 +3x-6<0`

giải bất pt:
`1) x^2-4x+3\geq 0`
`2) x^3 – 2x^2 +3x-6<0`Viết một bình luận

Câu hỏi mới