Giải các phương trình: `a)` `x“(x – 2)` `=` `x“(2x + 1)` `b)` `x/2“(x – 2)` `=` `(x – 2)“(3x + 1)`

Giải các phương trình:
`a)` `x“(x – 2)` `=` `x“(2x + 1)`
`b)` `x/2“(x – 2)` `=` `(x – 2)“(3x + 1)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới