Giải các phương trình bậc nhất một ẩn sau : a) 2x – 8 = 0 b) `2x/4=3`

Giải các phương trình bậc nhất một ẩn sau :
a) 2x – 8 = 0
b) `2x/4=3`Viết một bình luận

Câu hỏi mới