Giải các phương trình sau : `a). {x+1}/35+{x+3}/33={x+5}/31+{x+7}/29` `b). {x-85}/15+{x-74}/13+{x-67}/11+{x-64}/9=10` (Chú ý:

Giải các phương trình sau :
`a). {x+1}/35+{x+3}/33={x+5}/31+{x+7}/29`
`b). {x-85}/15+{x-74}/13+{x-67}/11+{x-64}/9=10` (Chú ý: `10=1+2+3+4`)Viết một bình luận

Câu hỏi mới