Giải cái phương trình: a/ (5x+3).(4x-2)=0 b/ (7,5-5,3).(0,9x+2)=0 Giúp em giải vs ạ

Giải cái phương trình:
a/ (5x+3).(4x-2)=0
b/ (7,5-5,3).(0,9x+2)=0
Giúp em giải vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới