Giải phương trình (x-1)^2-9(x+1)^2=0

Giải phương trình (x-1)^2-9(x+1)^2=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới