Giải phương trình 1+ x-30/40 + 1/4 = x/30

Giải phương trình
1+ x-30/40 + 1/4 = x/30Viết một bình luận

Câu hỏi mới