giải phương trình (x^2+x+1)^2=3(x^4+x^2+1)

giải phương trình (x^2+x+1)^2=3(x^4+x^2+1)Viết một bình luận

Câu hỏi mới