Giải phương trình |x^2-3x| =5x |x^2+ 5x| =6X |x^2+ 2x| =-x |x^2 – x| = x-1 |x^2+ 8x| =-5X giúp vs

Giải phương trình
|x^2-3x| =5x
|x^2+ 5x| =6X
|x^2+ 2x| =-x
|x^2 – x| = x-1
|x^2+ 8x| =-5X
giúp vs

1 bình luận về “Giải phương trình |x^2-3x| =5x |x^2+ 5x| =6X |x^2+ 2x| =-x |x^2 – x| = x-1 |x^2+ 8x| =-5X giúp vs”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  |x^2-3x| =5x
  => x^2-3x-5x=0
  <=>x^2-8x=0
  <=>x(x-8)=0
  <=>{(x=0),(x-8=0)} <=>{(x=0),(x=8):} 
  |x^2+ 5x| =6x
  => x^2+5x=6x
  <=>x^2+5x-6x=0
  <=>x^2-x=0
  <=>x(x-1)=0
  <=>{(x=0),(x-1=0)} <=> {(x=0),(x=1):}
  |x^2+ 2x| =-x
  =>x^2+2x=x 
  <=>x^2+2x-x=0
  <=>x^2+x=0
  <=>x(x+1)=0
  <=>{(x=0),(x+1=0)} <=> {(x=0),(x=-1):}
  |x^2 – x| = x-1
  => x^2-x=x-1
  <=>x^2-x-x+1=0
  <=>x^2-2x+1=0
  <=>(x+1)^2=0
  => x+1=0
  <=>x=-1
  |x^2+ 8x| =-5x
  =>x^2+8x=-5x
  <=>x^2+8x-5x=0
  <=>x^2+3x=0
  <=>x(x+3)=0
  <=>{(x=0),(x+3=0)} <=>{(x=0),(x=-3):}
   

  Trả lời

Viết một bình luận