Giải phương trình a,(2x-1)^2-(x+3)^2=0 b,(2x-7)^2=8(7-2x)^2 c,2x^3+6x^2=x^2+3x dx^3+2x^2-x-2=0

Giải phương trình
a,(2x-1)^2-(x+3)^2=0 b,(2x-7)^2=8(7-2x)^2 c,2x^3+6x^2=x^2+3x dx^3+2x^2-x-2=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới