giải phương trình a) 2(x-3)/7+x-5/3=13x+4/21 b) 2x-1/5-x-2/3=x+7/5 c) (x+10)(x+4)/12-(x+4)(2-x)/4=(x+10)(x-2)/3

giải phương trình
a) 2(x-3)/7+x-5/3=13x+4/21
b) 2x-1/5-x-2/3=x+7/5
c) (x+10)(x+4)/12-(x+4)(2-x)/4=(x+10)(x-2)/3Viết một bình luận

Câu hỏi mới