Giải phương trình sau: x^2-5=(2x- căn bậc 5).(x+ căn bậc 5)

Giải phương trình sau: x^2-5=(2x- căn bậc 5).(x+ căn bậc 5)Viết một bình luận

Câu hỏi mới