giải pt 1) 4( x + 2 ) / 15 = 13x – 9 / 40 2) 2 ( x + 3/5 ) = 5 – (13/5 + x ) 3) 10x + 3 / 12 = 1 + 6 + 8x / 9 4) 4( 0,5x – 1,

giải pt
1) 4( x + 2 ) / 15 = 13x – 9 / 40
2) 2 ( x + 3/5 ) = 5 – (13/5 + x )
3) 10x + 3 / 12 = 1 + 6 + 8x / 9
4) 4( 0,5x – 1,5x) = 5x-6 / 3

2 bình luận về “giải pt 1) 4( x + 2 ) / 15 = 13x – 9 / 40 2) 2 ( x + 3/5 ) = 5 – (13/5 + x ) 3) 10x + 3 / 12 = 1 + 6 + 8x / 9 4) 4( 0,5x – 1,”

 1. Giải đáp:
  1)
  \frac{4.(x+2)}{15}=\frac{13x-9}{40}
  <=> \frac{4.8.(x+2)}{120}=\frac{3.(13x-9)}{120}
  =>32.(x+2)=39x-27
  <=> 32x+64-39x+27=0
  <=>-7x+91=0
  <=> -7x=-91
  <=> x=13
  Vậy S={13}
  2)
  2.(x+\frac{3}{5})=5-(\frac{13}{5}+x)
  <=> 2x+6/5=5-13/5-x
  <=> 2x+x=5-13/5-6/5
  <=> 3x=5-19/5
  <=> 3x=6/5
  <=> x=2/5
  Vậy S={2/5}
  3)
  \frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}
  <=>\frac{3.(10x+3)}{36}=\frac{36}{36}+\frac{4.(6+8x)}{36}
  => 30x+9=36+24+32x
  <=> 30x-32x=60-9
  <=> -2x=51
  <=> x=-25,5
  Vậy S={-25,5}
  4)
  4.(0,5x-1,5x)=\frac{5x-6}{3}
  <=> 4.(-x)=\frac{5x-6}{3}
  <=> \frac{-4x.3}{3}=\frac{5x-6}{3}
  => -12x=5x-6
  <=> -12x-5x=-6
  <=> -17x=-6
  <=> x=6/17
  Vậy S={6/17}

  Trả lời
 2. Rabbit
  1)
  (4( x + 2 )) / 15 = 13x – 9 / 40 $\\$ <=> (8.4(x+2))/120=(120.13x)/120-(3.9)/120 $\\$ <=> 32(x+2)=1560x-27 $\\$ <=>32x+64=1560x-27$\\$ <=>32x-1560x=-27-64$\\$ <=>-1528x=-91$\\$ <=> x=91/1528
  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=91/1528
  __________________________________
  2) 
  2 ( x + 3/5 ) = 5 – (13/5 + x ) $\\$ <=>2x+6/5=12/5-x$\\$ <=> 2x+x=12/5-6/5$\\$ <=>3x=6/5$\\$ <=>x=2/5$\\$
  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=2/5
  __________________________________
  3) 
  10x + 3 / 12 = 1 + 6 + (8x) / 9 $\\$ <=>(36.10x)/36+(3.3)/36=(36.7)/36+(32x)/36$\\$ <=>360x+9=252+32x$\\$ <=>360x-32x=252-9$\\$ <=>328x=243$\\$ <=>x=243/328
  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=243/328
  __________________________________
  4)
  4( 0,5x – 1,5x) = 5x-6 / 3 $\\$ <=>2x-6x=5x-2$\\$ <=>2x-6x-5x=-2$\\$ <=>-9x=-2$\\$ <=>x=2/9
  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=2/9

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới