giải pt: `(x+1)/65 + (x+3)/65=(x+5)/61 + (x+7)/59`

giải pt:
`(x+1)/65 + (x+3)/65=(x+5)/61 + (x+7)/59`Viết một bình luận