giải pt x(x – 3) + 2(x – 3) = 0

giải pt
x(x – 3) + 2(x – 3) = 0Viết một bình luận

Câu hỏi mới