giải pt: 64a + 56(2,4-80a/80)= 17,8

giải pt: 64a + 56(2,4-80a/80)= 17,8

2 bình luận về “giải pt: 64a + 56(2,4-80a/80)= 17,8”

 1. Giải đáp:
  S={2,015}
  Lời giải:
   64a+56.(\frac{2,4-80a}{80})=17,8
  <=>64a+\frac{56.(2,4-80a)}{80}=17,8
  <=>64a+\frac{134,4-4480a}{80}=17,8
  <=>\frac{64a.80}{80}+\frac{134,4-4480a}{80}=\frac{17,8.80}{80}
  <=>5120a+134,4-4480a=1424
  <=>640a=1424-134,4
  <=>640a=1289,6
  <=>a=403/200
  <=>a=2,015
  Vậy S={2,015}
  $\boxed{@Dynamonsworld\quad\\ \text{#}Hoidap247 }$
   

  Trả lời

Viết một bình luận