giải pt a) |x-4|+2x=x-3 b) |x-1|+|x-2|=15 c) |x-1|+|x-3|+|x+2|=7 em cần giải gấp mai em nộp em thật

giải pt a) |x-4|+2x=x-3
b) |x-1|+|x-2|=15
c) |x-1|+|x-3|+|x+2|=7 em cần giải gấp mai em nộp em thật sự cảm ơn nhìu ạViết một bình luận

Câu hỏi mới