giải pt nghiệm nguyên: `x-y-xy = x^2+y^2`

giải pt nghiệm nguyên: `x-y-xy = x^2+y^2`

1 bình luận về “giải pt nghiệm nguyên: `x-y-xy = x^2+y^2`”

 1. x – y – xy = x^2 + y^2
  <=> 2x^2 + 2y^2 – 2x + 2y + 2xy = 0
  <=> (x^2 + 2xy + y^2) + (x^2 – 2x + 1) + (y^2 + 2y + 1) = 2
  <=> (x + y)^2 + (x – 1)^2 + (y + 1)^2 = 2
  Do x, y in ZZ:
  (x + y)^2 >= 0 ; (x – 1)^2 >= 0 AA x,y
  -> (y + 1)^2 <= 2
  -> y + 1 in {0; 1; -1}
  -> y in {-1; 0; -2}
  ** y = -1 -> [(x = 0),(x = 2):}
  ** y = 0 -> [(x = 0),(x = 1):}
  ** y = -2 -> [(x = 1),(x = 2):}
  Vậy (x; y) = (-2; 1); (-2; 2); (-1; 2); (-1; 0); (0; 0); (0; 1).

  Trả lời

Viết một bình luận