Giải pt sau: `(2018-x)^3+(2020-x)^3+8(2019-x)^3=0`

Giải pt sau:
`(2018-x)^3+(2020-x)^3+8(2019-x)^3=0`Viết một bình luận