giải pt sau a, `(5 – 2x)^2 + 4x – 10 = 8`

giải pt sau
a, `(5 – 2x)^2 + 4x – 10 = 8`Viết một bình luận

Câu hỏi mới