giải ptr : a` (x+1)(3x-5)(`$x^{2}$ `+5)=0`

giải ptr :
a` (x+1)(3x-5)(`$x^{2}$ `+5)=0`Viết một bình luận

Câu hỏi mới