Giải và biện luận các phương trình sau : `a). a(ax+1)=x(a+2)+2` `(a` là tham số `)` `b).a(x-a)=3(x+3)-6a`

Giải và biện luận các phương trình sau :
`a). a(ax+1)=x(a+2)+2` `(a` là tham số `)`
`b).a(x-a)=3(x+3)-6a`Viết một bình luận

Câu hỏi mới