giải và biện luận phương trình x-m(mx-2m)=m+1

giải và biện luận phương trình
x-m(mx-2m)=m+1Viết một bình luận

Câu hỏi mới