Giair phương trình sau: (3x-1)(2x-5)=(3x-1)(x+2)

Giair phương trình sau:
(3x-1)(2x-5)=(3x-1)(x+2)Viết một bình luận

Câu hỏi mới