giúp ( 5x – 10 ) ( 2 + 6x ) =0

giúp ( 5x – 10 ) ( 2 + 6x ) =0Viết một bình luận

Câu hỏi mới