Hai đội tham gia trồng cây vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Cả hai đội có 100 người tham gia. Mỗi người đội một trồng được 3 c

Hai đội tham gia trồng cây vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Cả hai đội có 100
người tham gia. Mỗi người đội một trồng được 3 cây, mỗi người đội hai trồng được
2 cây. Cả hai đội trồng được 260 cây. Tính số người mỗi đội.Viết một bình luận

Câu hỏi mới