Hai phương trình sau có tương đường không ? Vì sao? `a) x(x-2)=0` và `x-2=0` `b) x^2+1=0` và `x^2 + 2x +4=0`

Hai phương trình sau có tương đường không ? Vì sao?
`a) x(x-2)=0` và `x-2=0`
`b) x^2+1=0` và `x^2 + 2x +4=0`

2 bình luận về “Hai phương trình sau có tương đường không ? Vì sao? `a) x(x-2)=0` và `x-2=0` `b) x^2+1=0` và `x^2 + 2x +4=0`”

 1. a.x(x-2)=0
  <=>x=0
         x-2=0
  <=>x=0
         x=2
  Vậy S={0,2}
  x-2=0
  <=>x=2
  vậy S={2}
  Vậy 2 pt này không tương đương
  b.
  x^2+1=0
  <=>x^2=-1(vô lý,do một số bất kỳ bình phương thì dương)
  vậy pt vô nghiệm
  x^2+2x+4=0
  <=>(x+2)^2=4
  <=>(x+2)=√4
  <=>x+2=2
  <=>x=0
  Vậy S={0}
  nên 2 pt k tương đương

  Trả lời
 2. a)
  x(x-2)=0<=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array} \right.\) 
  x-2=0<=>x=2
  Vậy 2 pt đã cho không tương đương.
  b)
  x^2+1=0 (vô lí vì x^2+1>0AAx)
  x^2+2x+4=0<=>(x+1)^2+3=0 (vô lí vì (x+1)^2+3>0AAx) 
  Vậy 2 pt đã cho  tương đương.

  Trả lời

Viết một bình luận