Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 12 giờ thì đầy bể. Nếu chỉ mở vòi 1 chảy trong 3 giờ rồi khóa lại và mở v

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 12 giờ thì đầy bể. Nếu chỉ mở vòi 1 chảy trong 3 giờ rồi khóa lại và mở vòi 2 chảy trong 18 giờ thì đầy bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì đầy bể đó?

1 bình luận về “Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 12 giờ thì đầy bể. Nếu chỉ mở vòi 1 chảy trong 3 giờ rồi khóa lại và mở v”

 1. Giải đáp: $\dfrac{{90}}{7}\left( h \right);180\left( h \right)$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi thời gian mỗi vòi chảy 1 mình để đầy bể là $x;y\left( {x;y > 0} \right)\left( h \right)$
  Trong 1 giờ mỗi vòi chảy được $\dfrac{1}{x};\dfrac{1}{y}$ (bể)
  Theo bài ra ta có:
  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  12.\dfrac{1}{x} + 12.\dfrac{1}{y} = 1\\
  3.\dfrac{1}{x} + 18.\dfrac{1}{y} = 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  12.\dfrac{1}{x} + 12.\dfrac{1}{y} = 1\\
  12.\dfrac{1}{x} + 72.\dfrac{1}{y} = 4
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  60.\dfrac{1}{y} = 4 – 1 = 3\\
  12.\dfrac{1}{x} + 12.\dfrac{1}{y} = 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{{180}}\\
  \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{{12}}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y = 180\left( {tm} \right)\\
  \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{{12}} – \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{{12}} – \dfrac{1}{{180}} = \dfrac{{14}}{{180}} = \dfrac{7}{{90}}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y = 180\left( h \right)\\
  x = \dfrac{{90}}{7}\left( h \right)
  \end{array} \right.\left( {tm} \right)
  \end{array}$
  Vậy mỗi vòi chảy 1 mình để đầy bể là $\dfrac{{90}}{7}\left( h \right);180\left( h \right)$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới