làm nhanh nhất và đúng nhất sẽ được 5 sao và hay nhất. câu 2 : tìm x biết a) (x-1) ² + x . (5-x) = 0

làm nhanh nhất và đúng nhất sẽ được 5 sao và hay nhất.
câu 2 : tìm x biết
a) (x-1) ² + x . (5-x) = 0 b) 7x ³ +12x ² – 4x = 0

2 bình luận về “làm nhanh nhất và đúng nhất sẽ được 5 sao và hay nhất. câu 2 : tìm x biết a) (x-1) ² + x . (5-x) = 0”

 1. a)
  => x² + 2x + 1 + hx -x²=0
  => 3x + 1 = 0
  => 3x = -1
  => x = -$\frac{1}{3}$ 
  vậy x=-$\frac{1}{3}$ 
  b)
  7x³ + 12x² -4x = 0
  => x.(7x²+12x-4)=0
  =>x.(7x²+14x-2x-4)=0
  =>x.[7x.(x+2)-2.(x+2)]=0
  =>x.(x+2).(7x-2)=0
  => x =0 hoặc x+2=0 hoặc 7x-2=0
  => x=0 hoặc x=-2 hoặc 7x=2
  =>x=0 hoặc x=-2 hoặc x=$\frac{2}{7}$ 
  vậy x∈{0;-2;$\frac{2}{7}$}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)
  (x-1)^{2}+x.(5-x)=0
  => x^{2}-2x+1+5x-x^{2}=0
  => 3x+1=0
  => 3x=-1
  => x=-\frac{1}{3}
  Vậy x=-\frac{1}{3}
  b)
  7x^{3}+12x^{2}-4x=0
  => x.(7x^{2}+12x-4)=0
  => x.(7x^{2}+14x-2x-4)=0
  => x.[7x.(x+2)-2.(x+2)]=0
  => x.(x+2).(7x-2)=0
  => x=0 hoặc x+2=0 hoặc 7x-2=0
  => x=0 hoặc x=-2 hoặc 7x=2
  => x=0 hoặc x=-2 hoặc x=\frac{2}{7}
  Vậy x\in{0;-2;\frac{2}{7}}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới