Lúc 6h, 1 cano đi từ A đến B với khoản cách 36km. Tới B trở lại A ngay và về đến nơi lúc 10h. Tính vận tốc cano khi xuôi dòng

Lúc 6h, 1 cano đi từ A đến B với khoản cách 36km. Tới B trở lại A ngay và về đến nơi lúc 10h. Tính vận tốc cano khi xuôi dòng ? Biết vận tốc dòng nước là 6km/h

2 bình luận về “Lúc 6h, 1 cano đi từ A đến B với khoản cách 36km. Tới B trở lại A ngay và về đến nơi lúc 10h. Tính vận tốc cano khi xuôi dòng”

 1. Gọi vận tốc thực của ca nô là $x (km/h)$ 
  Điều kiện: $x > 6$ 
  Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là:
       $x + 6 (km/h)$ 
  Thờ gian ca nô xuôi dòng là: 
  $\dfrac{36}{x + 6} (h)$ 
  Vận tốc ca nô khi ngược dòng là:
      $x – 6 (km/h)$
  Thời gian ca nô đi ngược dòng là: 
  $\dfrac{36}{x – 6} (h)$ 
  Tổng thời gian ca nô đi là: 
  $10 – 6 = 4 (h)$ 
  Theo bài ra ta có phương trình: 
  $\dfrac{36}{x + 6} + \dfrac{36}{x – 6} = 4$ 
  $\Rightarrow 36(x + 6) + 36(x – 6) = 4(x + 6)(x – 6)$ 
  $\Leftrightarrow 36x – 216 + 36x + 216 = 4x^2 – 144$ 
  $\Leftrightarrow 4x^2 – 72x – 360 = 0$ 
  $\Leftrightarrow $ 
  (Nghiệm lẻ quá)

  Trả lời

Viết một bình luận