`M = ( x + 5 )/x` Tìm `x` để `M >0`

`M = ( x + 5 )/x`
Tìm `x` để `M >0`

1 bình luận về “`M = ( x + 5 )/x` Tìm `x` để `M >0`”

Viết một bình luận