mẫu thức chung của các phân thức 1/x-1 , 1/x-1 , 1/x là A x(x^2-1) B x(x-1) C x^2-1 D x(x-1)^2

mẫu thức chung của các phân thức 1/x-1 , 1/x-1 , 1/x là
A x(x^2-1)
B x(x-1)
C x^2-1
D x(x-1)^2

2 bình luận về “mẫu thức chung của các phân thức 1/x-1 , 1/x-1 , 1/x là A x(x^2-1) B x(x-1) C x^2-1 D x(x-1)^2”

Viết một bình luận