Một đơn vị phải làm `1` số sản phẩm. Đơn vị dự định mỗi ngày làm `120` sản phẩm. Đến khi thực hiện do thiếu công nhân nên mỗi

Một đơn vị phải làm `1` số sản phẩm. Đơn vị dự định mỗi ngày làm `120` sản phẩm. Đến khi thực hiện do thiếu công nhân nên mỗi ngày đơn vị đó làm ít hơn `20` sản phẩm so với dự định nên mất `2` ngày. Tính số sản phẩm phải làm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới