Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi 10m thì diện tích

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi 10m thì diện tích khu vườn không đổi. Tính kích thước khu vườn hình chữ nhật ban đầu

1 bình luận về “Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi 10m thì diện tích”

 1. Gọi x(m) là chiều rộng khu vườn lúc đầu (x>0)
  chiều dài khu vườn lúc đầu là 3x(m)
  diện tích lúc đầu là 3x.x=$3x^2$($m^2)$
  Chiều rộng kv lúc sau là 3x-10(m)
  chiều dài kv lúc sau là x+5(m)
  diện tích kv lúc sau là (3x-10).(x+5)=$3x^2$+5x-50($m^2$)
  Theo đề ta có phương trình:
  $3x^2$=3x^2+5x-50
  ⇔$3x^2-3x^2$-5x=-50
  ⇔x=-50:(-5)
  ⇔x=10 (nhận)
  Vậy chiều rộng khu vườn dài 10(m)
  chiều dài khu vườn là 3.10=30(m)

  Trả lời

Viết một bình luận