một số có 2 chữ số biết chữ số hàng chục gấp 3 lần chữu số hàng đơn vị. nếu đổi chỗ 2 chữ số ta được 1 số nhỏ hơn số đã cho 1

một số có 2 chữ số biết chữ số hàng chục gấp 3 lần chữu số hàng đơn vị. nếu đổi chỗ 2 chữ số ta được 1 số nhỏ hơn số đã cho 18 đơn vị. Tìm số đóViết một bình luận

Câu hỏi mới