Nếu x>0 thì |-x| là bao nhiêu?

Nếu x>0 thì |-x| là bao nhiêu?

2 bình luận về “Nếu x>0 thì |-x| là bao nhiêu?”

Viết một bình luận