x^2-1/x+1=0 …m…………..

x^2-1/x+1=0

…m…………..Viết một bình luận