x^2+4y^2-4xy-4/2x^2-4xy+4x

x^2+4y^2-4xy-4/2x^2-4xy+4x

2 bình luận về “x^2+4y^2-4xy-4/2x^2-4xy+4x”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^2+4y^2-4xy-4)/(2x^2-4xy+4x)
  =((x^2-4xy+4y^2)-2^2)/(2x(x-y+2))
  =((x-2y)^2-2^2)/(2x(x-y+2))
  =((x-2y+2)(x-2y-2))/(2x(x-y+2))
  =(x-2y-2)/(2x)
  @$#Edo$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^2+4y^2-4xy-4)/(2x^2-4xy+4x)
  =((x-2y)^2-2^2)/(2x(x-2y+2))
  =((x-2y-2)(x-2y+2))/(2x(x-2y+2))
  =(x-2y-2)/(2x)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới