`3/(x-2)=(2x-1)/(x-2)-x` S={2} đk mng

`3/(x-2)=(2x-1)/(x-2)-x`

S={2} đk mngViết một bình luận

Câu hỏi mới