P= 8/x^2+4x + 5/x+4 – 2/x a) rút gọn biểu thúc P b) tính giá trị của P tại x=1/2

P= 8/x^2+4x + 5/x+4 – 2/x
a) rút gọn biểu thúc P b) tính giá trị của P tại x=1/2

1 bình luận về “P= 8/x^2+4x + 5/x+4 – 2/x a) rút gọn biểu thúc P b) tính giá trị của P tại x=1/2”

 1. Giải đáp: $\begin{array}{l}
  a)P = \dfrac{3}{{x + 4}}\\
  b)P = \dfrac{2}{3}
  \end{array}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:x \ne 0;x \ne  – 4\\
  P = \dfrac{8}{{{x^2} + 4x}} + \dfrac{5}{{x + 4}} – \dfrac{2}{x}\\
   = \dfrac{8}{{x\left( {x + 4} \right)}} + \dfrac{5}{{x + 4}} – \dfrac{2}{x}\\
   = \dfrac{{8 + 5.x – 2.\left( {x + 4} \right)}}{{x\left( {x + 4} \right)}}\\
   = \dfrac{{8 + 5x – 2x – 8}}{{x\left( {x + 4} \right)}}\\
   = \dfrac{{3x}}{{x\left( {x + 4} \right)}}\\
   = \dfrac{3}{{x + 4}}\\
  b)x = \dfrac{1}{2}\left( {tm} \right)\\
   \Leftrightarrow P = \dfrac{3}{{x + 4}} = \dfrac{3}{{\dfrac{1}{2} + 4}} = \dfrac{3}{{\dfrac{9}{2}}} = \dfrac{2}{3}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận