Câu 1:cho tam giác MNP cân tại M.Gọi I là trung điểm của NP,E là điểm đối xứng với M qua I a)Tứ giác MNEP là hình gì

Câu 1:cho tam giác MNP cân tại M.Gọi I là trung điểm của NP,E là điểm đối xứng với M qua I

a)Tứ giác MNEP là hình gì

b)Qua M kẻ đường thẳng song song với NP, đường thẳng này cắt đường thẳng EP tại điểm F. Chứng minh MF=NP

Câu 2:Cho tam giác MNP vuông tại M,I là trung điểm của NP. Kẻ IE//MN,IF//MP(E MP,F MN)

a)Tứ giác MEIF là hình gì?

b)Qua H là điểm đối xứng với I qua MN.Tứ giác MINH là hình gì?

1 bình luận về “Câu 1:cho tam giác MNP cân tại M.Gọi I là trung điểm của NP,E là điểm đối xứng với M qua I a)Tứ giác MNEP là hình gì”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới