Cho ️ABC, góc A=90°, đường cao AH. Kẻ HD vuông góc AB, HE vuông góc AC, AB=6cm, AC=8cm a) Tính BC b) Tứ giác A

Cho ️ABC, góc A=90°, đường cao AH. Kẻ HD vuông góc AB, HE vuông góc AC, AB=6cm, AC=8cm

a) Tính BC

b) Tứ giác ADHE là hình gì?. Chứng minh

c) Tính DEViết một bình luận

Câu hỏi mới