Cho tam giác ABC vuông tại A; đường cao AH; gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H trên AB,AC a) tứ giác AEHF là hình

Cho tam giác ABC vuông tại A; đường cao AH; gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H trên AB,AC

a) tứ giác AEHF là hình gì? Vì sao?

b) Chứng Minh: BE/BA + CF/CA = 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới