Giải các phương trình sau: a)x(2x-3)-2(3-2x)=0 b)x/5-2x-1/3=-3/5

Giải các phương trình sau:

a)x(2x-3)-2(3-2x)=0

b)x/5-2x-1/3=-3/5Viết một bình luận

Câu hỏi mới