giải giúp mình với ạ đang cần gấp và hứa vote 5 sao a) (x-2y)² b) (2x²+3)² c) (x-2)(x²+2x+4) d) (2

giải giúp mình với ạ đang cần gấp và hứa vote 5 sao

a) (x-2y)²

b) (2x²+3)²

c) (x-2)(x²+2x+4)

d) (2x-1)³

2 bình luận về “giải giúp mình với ạ đang cần gấp và hứa vote 5 sao a) (x-2y)² b) (2x²+3)² c) (x-2)(x²+2x+4) d) (2”

 1. a) (x-2y)^2=x^2-4xy+(2y)^2=x^2-4xy+4y^2
  b) (2x^2+3)^2=(2x^2)^2+2.2x^2.3+3^2=4x^4+12x^2+9
  c) (x-2)(x^2+2x+4)=x^3-2^3=x^3-8
  d) (2x-1)^3=8x^3-12x^2+6x-1
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (x-2y)^2=x^2-2.x.2y+(2y)^2=x^2-4xy+4y^2
  b) (2x^2+3)^2=4x^4+6x^2+9
  c)(x-2)(x^2+2x+4)=x^3-2^3=x^3-8
  d) (2x-1)^3= 8x^3-12x^2+6x-1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới