giải giúp mình với đang cần gấp và hứa vote 5 sao Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 4x²-6x b)

giải giúp mình với đang cần gấp và hứa vote 5 sao

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) 4x²-6x

b) 9xy³+3x²y

c) x³-2x²+5x

d) 3x(x-1)+5(x-1)

2 bình luận về “giải giúp mình với đang cần gấp và hứa vote 5 sao Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 4x²-6x b)”

 1. Giải đáp:
  a)4x^2-6x
  =2x(2x-3)
  b)9xy^3+3x^2y
  =3xy(3y^2+x)
  c)x^3-2x^2+5x
  =x(x^2-2x+5)
  d)3x(x-1)+5(x-1)
  =(x-1).(3x+5)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  4x^2-6x
  = 2x.2x-2x.3
  = 2x(2x-3)
  b)
  9x^4y^3+3x^2y^4
  = 3x^2y^3.3x^2+3x^2y^3.y
  = 3x^2y^3(3x^2+y)
  c)
  x^3-2x^2+5x
  = x.x^2-x.2x+x.5
  = x(x^2-2x+5)
  d)
  3x(x-1)+5(x-1)
  = (x-1)(3x+5)
  $#<33$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới